Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

Museus en línia

Museus en línia està obert des del 2008. En aquest temps heu pogut accedir 250.000 objectes de 45 museus. Durant les properes setmanes Museus en línia passarà a la seva segona versió amb quasi 900.000 objectes de 80 museus. Per tal d'aconseguir aquesta renovació, la web estarà inactiva durant el període 01/07/2013 a 01/08/2013.

Disculpeu les molèsties i si teniu alguna consulta concreta podeu adreçar les vostres preguntes al mail suport.tecnic@gencat.cat i us posarem en contacte amb l’equip de documentació del museu pertinent o us farem nosaltres la cerca amb les eines internes de què disposem.